Права за ползване


Условия за ползване на уебсайта на ПРОГРАМАТА Online ("Сайт")


Използвайки този уебсайт вие приемате следните условия:

Вашият достъп до и използването на Сайта се подчинява на изложените тук Условия за ползване и всички приложими закони и регулации. Осъществявайки достъп до и използвайки Сайта, вие приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно и признавате, че всякакви други споразумения между вас и ПРОГРАМАТА Online, касаещи тази материя, се заменят от Условията. Ако вие не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно, моля напуснете Сайта.


Собственост над Съдържанието
Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не ограничаващо се до, целия текст и всички изображения ("Съдържание") са със защитени авторски права и са собственост на ПРОГРАМАТА Online или други организации. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Всяко Съдържание, което е търговска марка, лого или марка на услуга е също регистрирана или нерегистрирана търговска марка на ПРОГРАМАТА Online или други организации. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на Съдържанието, е изрично забранено. ПРОГРАМАТА Online настоятелно ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и съдебно преследване.


Използване на Сайта
ПРОГРАМАТА Online ви оправомощава да използвате Сайта, както следва:
 • вие може да записвате на вашия запаметяващ носител Съдържание, но само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;
 • не може да използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на ПРОГРАМАТА Online;
 • не може да разпространявате, променяте (редактирате), копирате (освен по начина, упоменат по-горе), предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, давате под наем, създавате вторични материали на базата на, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин използвате Съдържанието без изричното писмено разрешение на ПРОГРАМАТА Online;
 • забранено е използването на Сайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона - ПРОГРАМАТА Online напълно ще съдейства на всеки правоналагащ орган или съд при поискване или изискване към ПРОГРАМАТА Online да разкрие идентичността на всеки, който изпраща или предава такава информация или материали; и
 • забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти.

Дискретност на личната информация
(в сила от 01.10.2013г.)

ПРОГРАМАТА Online, като администратор на лични данни, полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителите. ПРОГРАМАТА Online може да използва информацията за потребителите единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Права за ползване.

С регистрацията си в Сайта, потребителят дава своето изрично съгласие личните му данни, предоставени в регистрационния формуляр на Сайта, да бъдат обработвани от ПРОГРАМАТА Online за целите на директния маркетинг. Потребителите, които са регистрирани в Сайта към 01.10.2013г., имат право да възразят срещу използване на личните им данни за целите на директния маркетинг в срок от 14 дни, считано от 01.10.2013г., като изпратят електронно писмо на следн ия e-mail адрес: info@programata.bg.

При така изразеното изрично съгласие от потребителя, ПРОГРАМАТА Online може да предостави данните на потребителя на трети лица само и единствено за целите на директния маркетинг. Личните данни, които потребителят е предоставил при регистрацията в Сайта, могат да бъдат използвани от ПРОГРАМАТА Online с цел предоставяне на предвидените в тези Права за ползване услуги, за целите на директния маркетинг, за предлагане на нови услуги на потребителите, за промоции, организиране на игри, конкурси, запитвания и др.

Потребителят има право по всяко времеда възрази срещу обработването наличните му данни за целите надиректния маркетинг, като изпрати електронно писмо на следния e-mail адрес: info@programata.bg.


Без гаранции
ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПОДЛЕЖИ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРОМЕНИ И СЕ ПРЕДОСТАВЯ ТАКОВА, КАКВОТО Е, БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ТОЧНО ИЗРАЗЕНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на косвени гаранции, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до вас. Без да ограничава гореизложеното ПРОГРАМАТА Online не гарантира, нито поема отговорност, че начинът, по който вие може да използвате каквото и да е Съдържание, няма да наруши правата на трети страни, нито че Съдържанието е правилно, пълно или актуално. Допълнително, във връзка с каквито и да са дискусии, чат сесии, изпращане на съобщения, предаване на дигитална информация от какъвто и да е вид, списъци със съобщения и други подобни, ПРОГРАМАТА Online не поема никаква отговорност, породена от материал с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или какъвто и да е материал, който установява или окуражава поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона; когато материалът се намира на такова място в Сайта.


Ограничения на отговорността
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК. НИТО ПРОГРАМАТА ONLINE, НИТО НЕЙНИ ФИЛИАЛИ, КЛОНОВЕ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ УПРАВИТЕЛИ, НИТО НЕЙНИ АГЕНТИ ИЛИ ДРУГИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ ДОСТАВКАТА НА ТОЗИ САЙТ, СА ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ НАЧИН СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОСНОВАНИЕТО Е ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ФИГУРА, ДОРИ АКО Е ИМАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ВРЕДИ ДА ВЪЗНИКНАТ. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на определени щети, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до вас.


Връзки към уебсайтове на трети страни
Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от ПРОГРАМАТА Online. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. ПРОГРАМАТА Online няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Без да ограничава гореизложеното, ПРОГРАМАТА Online специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове:
 • нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни;
 • са неправилни, непълни или подвеждащи;
 • не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;
 • не осигуряват необходимата сигурност;
 • съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип; или
 • са опозоряващи или оклеветяващи.
 • Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че ПРОГРАМАТА Online одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението на ПРОГРАМАТА Online.

Промяна на Условията
ПРОГРАМАТА Online може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за вас.


Закони и юрисдикция
Тези Условия за ползване и вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Copyright 2002-2014 ПРОГРАМАТА Online. Всички права запазени