Knyaz Igor

Knyaz Igor
Opera
by Aleksandyr Borodin
Stage design: Kuzman Popov
Conductor: Borislav Ivanov/Krystin Nastev
Costume designer: Laura Marinova
Choreography: Svetlana Tonsheva
Conductor: Tzvetan Krumov
Assistant director Srebrina Sokolova
Soloists: Ventseslav Anastasov/Svilen Nikolov, Dimitrinka Raycheva/ Linka Stoyanova, Arsenii Arsov/Georgi Sultanov, Geo Chobanov/Deyan Vachkov/Plamen Dimitrov, Yevgeny Stanimirov, Daniela Dyakova/Mihaela Berova, Plamen Dolapchiev / Hristo Ganevski, Vladislav Vladimirov / Plamen Dolapchiev, Lyudmil Petrov / Petar Petrov, Boyka Vasileva / Silvia Angelova, Ilina Mihaylova / Irina Zhekova / Maria Pavlova


 

Top Comments (0)

In order to post comments, please register and log in using your username and password.