Wedding

Wedding
Theatre play
by Gogol
Director: Nikola Petkov
Set design: Nadezhda Miteva
Costumes: Elena Ivanova
C: Krasimira Kazandzhieva, Lidiya Vylkova, Emilia Tsankova, Maria Slavcheva, Ginka Stancheva, Mara Chepanova, Zhorzheta Chakyrova, Dimityr Stefanov, Anton Tonev - Toni, Lyubomir Bychvarov, Iliya Bozhilov, Stefan Iliev, Stefan Germanov


 

Top Comments (0)

In order to post comments, please register and log in using your username and password.