Spring scam

Spring scam
Theatre play
Director: Nikola Petkov
Set and costume designer: Nadya Miteva
Composer: Pepi Tsankov
Songs: Matey Stoyanov
C: Emiliya Radeva, Ginka Stancheva, Kornelia Petkova, Krasimira Kazandzhieva, Maria Slavcheva, Ivan Nestorov, Lyubomir Bychvarov, Tony Tonev, Dimityr Stefanov, Stefan Germanov


 

Top Comments (0)

In order to post comments, please register and log in using your username and password.