Liars by accident

Liars by accident
Theatre play
by Anthony Nelson
Play: Zdravko Mitkov
Scenography: Petyr Mitev
C: Nikolay Urumov, Mihail Syrvanski, Mariya Statulova, Margarita Hlebarova, Krasimir Kucuparov, Kiril Boyadzhiev, Aleksandra Syrchadzhieva


 

Top Comments (0)

In order to post comments, please register and log in using your username and password.