Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Genre: drawings, illustrations
Curator: Alexandra Gogova
Works by: Teodor Georgiev, Todor Rabadzhiyski, Niya Lyubomirova, Mira Dzhantova, Madlen Zagorska, Ralitsa Alexieva, Bogomil Lyubikov, Kameliya Krasteva, Kalina Boneva, Zhoro Nikolov, Mihail Raykov, Yoanna Malyachka, Preslav Vladov, Elitsa Nikolova, Alexander Todorov, Irina Dzhonkova, Kristina Ivanova, Lyuboslav Boyanov, Margarita Macheva, Mihail Kostov, Georgi Dobryanski, Tea Antonova, Teodora Stoilova, Yasna Nikolova, Miahil Pizhov, Angela Vasileva, Evana Zaharieva
Students from the Art high school show their amazing drawings, illustrations and typographies, inspired by popular literature.


The exhibition opens on 15 September at 12:00


 

Top Comments (0)

In order to post comments, please register and log in using your username and password.